Cito-toets Primair Onderwijs

Cito toets april.png

Nederlandse basisscholen verplichten leerlingen om de Cito-toets in groep 8 af te nemen. Deze Cito-toets wordt gezien als een soort eindexamen voor basisschoolleerlingen.

De Cito-toets behelst diverse onderdelen, waaronder:

  • studievaardigheden
  • rekenen
  • taal
  • begrijpend lezen
  • woordenschat

Gedurende de basisschool worden deze vakken optimaal aangeboden, zodat leerlingen ze moeiteloos aan kunnen leren. De Cito-toets kan dan ook afgenomen worden.

De afname van de Cito-toets geschiedt sinds 2015 in april.

Meer info vind je hier:

Begrijpend lezen

Cito oefenen online

Cito begrijpend lezen

Cito leerlingvolgsysteem

Cito-toets rekenen

Moeilijker baan vinden als leraar

Cito-toets spelling

Cito-toets in groep 3

Stichting BOOR

CED groep

Cito-toets in groep 5

School is niet stom

Cito-toets in groep 6

Cito-toets in groep 7

Windesheim lerarenopleiding

Cito-toets rekenen

Cito-toets voor spelling

Cito-toets woordenschat

Cito maken

INOX

AOB

Dyslexie tips

Eindtoets

Docenten

OPOZ

Passend onderwijs

Meidenvenijn

Middelbare school

Onderwijs ontwikkelen

Advertisement

Testen in het onderwijs

U kunt de scores van leerlingen pas goed interpreteren door de resultaten van een leerling te vergelijken met die van een grote groep leerlingen. Daarom hebben we de toetsen afgenomen bij een landelijke steekproef van leerlingen. Deze groep leerlingen (de vergelijkingsgroep) hebben we op basis van de behaalde scores in vijf niveaugroepen ingedeeld.
Bij de indeling in de niveaus A tot en met E is de verdeling over de groepen als volgt:
Niveau % Interpretatie
A 25% De 25% hoogst scorende leerlingen B 25% De 25% leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren C 25% De 25% leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoren D 15% De 15% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren E 10% De 10% laagst scorende leerlingen
Bij de indeling in de niveaus I tot en met V wordt uitgegaan van vijf groepen van 20%:
Niveau % Interpretatie
I 20% Ver boven het gemiddelde II 20% Boven het gemiddelde III 20% De gemiddelde groep leerlingen IV 20% Onder het gemiddelde ? 20% Ver onder het gemiddelde
Bij de indeling in 1 tot en met V worden op de overzichten de laagste groep en de hoogste groep nog onderverdeeld in twee groepen die ieder 10% leerlingen bevatten. Deze groepen worden van elkaar gescheiden door een stippellijn. De indeling in de niveaus 1 tot en met V is symmetrisch opgebouwd en heeft als voordeel dat er een gemiddelde groep is. Deze indeling sluit aan bij de niveau-indeling van andere Cito-toetsinstrumenten zoals de Entreetoets.